ANBI

Vanaf 1 januari 2014 moet een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) een aantal gegevens
publiceren op een internet website. Stichting Bouwen Nederland heeft een ANBI-status.Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut en is
vrijgesteld van schenkbelasting.
Stichting Bouwen Nederland
Statutaire naam: Stichting Bouwen Nederland
Rechtsvorm: Stichting
KvK-nummer: 60328843
RSIN/Fiscaal identificatie nr: 853860518
Statuten: Deze zijn in te zien bij Notarishuis Hoevelaken te Hoevelaken.
Directeur: dhr. ing. Eric de Ruiter
Vestiging: Stichting Bouwen Nederland
Post-/ Bezoekadres: Akerstraat – Noord 72, 6431HN, Hoensbroek – The Netherlands
Website: www.stichtingbouwen.nl
E-mailadres: info@stichtingbouwen.nl
Banknaam: ABN AMRO Bank NV
BIC (SWIFT): ABNANL2A
Bankrekeningnr: NL23ABNA0532744322
Bankrekeningnaam: Stichting Bouwen Nederland
Bestuur – Stichting Bouwen Nederland
Voorzitter: mevr. Gabrielle Tuijthof
Penningmeester: mevr. Marte van der Hoeven
Secretaris: mevr. Esther Kroodsma
Bestuurslid: mevr. Saskia Rovers
E-mailadres: bestuur@stichtingbouwen.nl
Beleidsplan Stichting Bouwen Nederland (2014-2016)
1 Inleiding
  Het beleidsplan 2014-2016 is leidraad voor toekomstige “bedrijfsvoering”, geeft de organisatiedoelstellingen aan en geeft de strategie aan om de doelstellingen te behalen. Stichting Bouwen Nederland is een Nederlandse stichting, opgericht in maart 2014.

Dit beleidsplan is geschreven voor alle medewerkers, donateurs, geïnteresseerden van Stichting Bouwen Nederland en haar bestuur. De directeur heeft dit plan in overleg met het bestuur opgesteld.

 
2 Organisatie
2.1 Organisatiebeschrijving
Stichting Bouwen Nederland is een Nederlandse stichting, opgericht op 24 maart 2014.
2.2 Doelstelling
Stichting Bouwen Nederland heeft als doel:
a. het doen ontwikkelen, coördineren en realiseren van niet commerciële bouwprojecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking zoals het bouwen van scholen, ziekenhuizen of het verbouwen van woningen die bij een ramp vernietigd zijn, alsmede het adviseren en ondersteunen bij de totstandkoming van dergelijke projecten.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het inzetten van bouwkundige en organisatorische kennis;
b. het aanwenden van alle middelen die tot het doel van de stichting kunnen leiden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
c. het zich bezighouden met de verwerving van de benodigde fondsen voor bouwprojecten.
De stichting beoogt geen winstoogmerk.
2.3 Visie en missie
Voor meer informatie zie ’Doelstelling – Visie’.
2.4 Organisatiecultuur
De organisatiecultuur is de bindende kracht in een organisatie. Het gaat hierbij om gemeenschappelijke normen, waarden, opvattingen en omgangsvormen van de medewerkers. Iedere organisatie heeft zijn eigen cultuur, die bestaat uit een verzameling geschreven en ongeschreven regels. Stichting Bouwen Nederland kent een informele cultuur. Medewerkers en bestuur gaan informeel en vriendschappelijk met elkaar om. Zij gedragen zich formeel als de situatie hierom vraagt en passen zich aan in projectlanden.
2.5 Organisatiestructuur
Het bestuur van de stichting heeft 3 leden en heeft 4 werknemers in dienst. Het beleid is uitgestippeld door de directeur in overleg met het bestuur die het beleid uiteindelijk vast stellen. De uitvoering en dagelijkse leiding van de stichting is in handen van de directeur.
De directeur en adjunct directeur opereren vanuit Malawi waar zij tevens vestigingsmanager Malawi zijn.
De vestigingsmanagers rapporteren naar de directeur die op zijn beurt naar het bestuur rapporteert.
De vestigingsmanagers rapporteren naar de directeur die op zijn beurt naar het bestuur rapporteert.
In het projectland wordt de uitvoering gedaan met de lokaal geregistreerde vestiging van Stichting Bouwen Nederland.
Beloningsbeleid:
Alle bestuursleden zijn vrijwillig actief voor de stichting en ontvangen geen enkele financiële vergoeding.
De directie ontvangt een salaris conform de Wet Minimum loon.
De vestigingsmanagers in Gambia en Ghana ontvangen een lokaal salaris.
Voor meer informatie zie websitepagina ’Organisatie’.
2.6 Kritieke succesfactoren
De kritische succesfactoren van Stichting Bouwen Nederland zijn:
deskundig
goede staat van dienst
langdurige ervaring in meerde landen
hoge servicegraad (bereikbaarheid, snelle afhandeling schade)
persoonlijke contact met partners
betrouwbaar
permanent gevestigd in 3 landen
kennis van lokale gebruiken, cultuur etc.
3 Werkwijze
  Stichting Bouwen Nederland voert in samenwerking met andere organisaties, meestal stichtingen en NGO’s bouwprojecten uit in drie projecten landen, te weten Gambia, Ghana en Malawi. De daadwerkelijke uitvoering wordt gedaan door de lokaal geregistreerde partners van Stichting Bouwen Nederland die daar samen met de lokale bevolking bouwprojecten bouwt. De lokale partners ontvangen daarvoor een onkosten vergoeding die zij naar Stichting Bouwen Nederland over laat maken zodat die daar alle kosten van kan betalen. Het gaat hier om salariskosten van werknemers, sociale lasten, verzekeringen, vliegtickets etc.
In elk projectland is een vestigingsmanager aangesteld die de lokale partner ondersteunt door de bouwprojecten te ontwikkelen en te coördineren.
3.1 Inkomsten
  Stichting Bouwen Nederland ontvangt giften en donaties van derden. Buiten dat ontvangt ze van haar samenwerkingspartners en opdrachtgevers een vergoeding in de kosten die de stichting maakt om haar werkzaamheden uit te voeren. Van deze inkomsten kan de stichting alle lopende kosten betalen.
3.2 Fondsen werven
Fondsenwerving zal gebeuren middels oproepen binnen de bestaande netwerken van de stichting. Gezien de hoofdzakelijke activiteiten in projectplannen zal de nadruk liggen op het uitvoeren van bouwprojecten en niet zo zeer op fondsenwerving.
3.3 Fondsen beheren en besteden
Aangezien de stichting kostendekkend werkt zal het beheren van fondsen zich beperken tot een minimum. Het is de bedoeling dat in de komende jaren een buffer wordt opgebouwd voor onvoorziene uitgaven en omstandigheden.

Te downloaden pdf-bestanden – Balans (2015 t/m 2017):

Balans_2015

Balans_2016

Balans_2017

Te downloaden pdf-bestanden – Infographic (2014 t/m 2018):

Infographic_2014

Infographic_2015

Infographic_2016-2017-2018

Te downloaden pdf-bestanden – Jaarrekening (2014):

Jaarrekening_2014_2-3

Jaarrekening_2014_3-3